IP box

IP Box – możliwość odprowadzania 5-cio % zaliczek na podatek dochodowy?

Webinar IP BOX 19.08.2020 o godzinie 12:00

https://meet.google.com/xki-qxrp-kiu

Kontakt: ipbox@ksiegowoscit.pl


Webinar IP BOX już 14.07.2020 o godzinie 13:00

https://meet.google.com/qjt-qwtm-nnv

Kontakt: ipbox@ksiegowoscit.pl


Webinar IP BOX już 18.06.2020 o godzinie 13:00

https://meet.google.com/gef-auvp-nxe

Kontakt: ipbox@ksiegowoscit.pl


11.05.2020 IP BOX w walce z COVID-19, czyli możliwość odprowadzania 5-cio % zaliczek na PIT.

Nadzwyczajne okoliczności wynikające z COVID-19 sprawiły, że przedsiębiorcy oprócz korzystania z pakietów pomocowych, poszukują skutecznych możliwości obniżenia kosztów prowadzenia działalności. Jedną z takich możliwości jest tzw. ulga IP Box, przewidująca preferencyjną stawkę podatku dochodowego w wysokości 5% dla dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT). Ponieważ do tej kategorii należy autorskie prawo do programu komputerowego, IP Box stało się atrakcyjnym rozwiązaniem m.in. dla podmiotów działających w branży IT – i to prawdopodobnie tę branże fiskus stara się zachęcić do walki z wirusem.

Nie ulega wątpliwości, że odprowadzanie zaliczek na PIT według 5% stawki w trakcie roku podatkowego dla podatników stosujących IP Box, jakkolwiek pożądane przez część z nich, jest niemożliwe. Do tej pory organy podatkowe prezentowały praktycznie jednolite stanowisko mówiące o tym, iż IP Box jest traktowana jako dodatkowa preferencja podatkowa i tak jak ulga B+R powinna być rozliczana dopiero w zeznaniu rocznym. Powodowało to sytuację, w której podatnik PIT (odprowadzający zaliczki np. według 19% stawki) przez dłuższy czas blokował część swoich środków finansowych na kontach fiskusa. Podatek nadpłacony w trakcie roku miał zostać zwrócony przedsiębiorcy lub zaliczony na poczet jego przyszłych zobowiązań podatkowych. Aktualnie sytuacja związana z COVID-19 spowodowała wprowadzenie korzystnych zmian w tym zakresie.

https://webinar.getresponse.com/GPATS/ip-boxulgapodatkowait

DOŁĄCZ DO DARMOWEGO WEBINARU O ULDZE PODATKOWEJ IP BOX https://webinar.getresponse.com/GPATS/ip-boxulgapodatkowait

Aby zachęcić podatników wytwarzających i komercjalizujących prawa własności intelektualnej do wykorzystania efektów ich prac do przeciwdziałania wirusowi, ustawodawca przewidział możliwość korzystania z ulgi IP Box także w trakcie roku podatkowego. Zgodnie z treścią art. 52u ustawy o PIT (dodanym ustawą zmieniającą specustawę COVID-19), podatnik osiągający w 2020 roku kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19, może stosować w trakcie roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów 5-cio % stawkę podatku, przy obliczaniu zaliczek na PIT.

Szczegółowe zasady obliczania zaliczek zostały wprowadzone w dodanym art. 52u ust. 2 i 3 ustawy o PIT. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że krąg podatników uprawnionych do skorzystania z tego preferencyjnego rozwiązania został zawężony wyłącznie do osób osiągających (1) kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które to (2) prawa są wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19. Skorzystanie z tej możliwości wymaga łącznego spełnienia obu tych przesłanek. Niewątpliwie stosunkowo niejasną przesłanką jest „wykorzystywanie do przeciwdziałania COVID-19”, choć w tym przypadku krąg zastosowań wydaje się dość szeroki. Dodatkowo – szczególnie dla podatników niezwiązanych z branżą IT – istotnym jest fakt, iż rozwiązanie to stosuje się również w przypadku, gdy podatnik nie posiada jeszcze kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy od końca miesiąca, za który zastosował 5% stawkę podatku dla zaliczek.

Omawiane rozwiązanie można uznać za korzystne, niemniej rozwiązania specustawy COVID-19 wprowadzają także pewne niekorzystne zmiany dla osób chcących skorzystać z IP Box. Dotyczy to osób starających się o objęcie ochroną wynikającą z uzyskania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego: zgodnie z art. 31g ust. 1 specustawy COVID-19 trzymiesięczny termin na rozpatrzenie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie specustawy COVID-19, przedłuża się o 3 miesiące. Okres ten może zostać jeszcze dodatkowo wydłużony (art. 31 g ust. 3 specustawy COVID-19). Jakkolwiek zrozumiała w obecnej sytuacji, nie jest to zmiana korzystna dla podatników.


Autor Piotr Sekulski – doradca podatkowy, KsiegowoscIT.pl / Outsourced.pl

Kontakt: ipbox@ksiegowoscit.pl


19.04.2020

W ostatnim czasie prasa wielokrotnie informowała o wydaniu przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) indywidulanej interpretacji podatkowej, zgodnie z którą podatnik będzie mógł od początku 2020 r. odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy według 5-cio % stawki wynikającej z IP Box. Takie podejście odwracałoby o 180 stopni przyjmowaną dotychczas przez fiskusa metodologię, ale jak się okazuje może ono być nieuzasadnione.

Tytułem przypomnienia należy wskazać, że niedawne zmiany w przepisach wprowadziły od 2019 r. możliwość zastosowania tzw. ulgi IP Box – nowej instytucji przewidującej preferencyjną stawkę podatku dochodowego w wysokości 5-ciu % dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 24d ust. 1 ustawy o CIT). Ponieważ do tej kategorii należy autorskie prawo do programu komputerowego, IP Box stało się atrakcyjnym rozwiązaniem dla podmiotów działających w branży IT. Posiadanie kwalifikowanego prawa IP nie jest jedynym warunkiem dla skorzystania z IP Box. Stworzona przez ustawodawcę atrakcyjna możliwość niesie za sobą liczne wątpliwości prawne- niestety wydane przez Ministerstwo Finansów 86-cio stronnicowe objaśnienia podatkowe nie zawsze okazują się pomocne przy ich wyjaśnianiu. Osoby chcące skorzystać z ulgi IP BOX muszą zwrócić uwagę m.in. na następujące okoliczności: jaka część dochodów może zostać opodatkowana niższą stawką; czy „program komputerowy” został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony w ramach działalności badawczo-rozwojowej; czy ponoszą koszty kwalifikujące się do obliczenia wskaźnika nexus; w jaki sposób należy wykonywać obowiązki ewidencyjne oraz w jaki sposób rozliczać się według 5-cio % stawki. Właśnie ta ostatnia kwestia stała się ostatnio przedmiotem żywej dyskusji.

https://webinar.getresponse.com/GPATS/IPbox

ZAPISZ SIĘ NA DARMOWY WEBINAR IP BOX https://webinar.getresponse.com/GPATS/IPbox

Podejście zaprezentowane ostatnio przez Dyrektora KIS we wspomnianej interpretacji indywidualnej (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 9.01.2020 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.445.2019.2.AD) umożliwiałoby (a być może nawet nakazywałoby) podatnikom stosującym ulgę IP Box odprowadzanie zaliczek w trakcie roku podatkowego według 5-cio % stawki podatku dochodowego. Jednakże należy zauważyć, że w treści ww. interpretacji Dyrektor KIS uznał jedynie stanowisko podatnika za prawidłowe, nie odnosząc się merytorycznie do kwestii możliwości odprowadzania zaliczek. Dodatkowo omawiana interpretacja została usunięta z Systemu Informacji Podatkowej (bazy zawierającej wydane interpretacje podatkowe), co może świadczyć o tym, że w niedługim czasie jej treść zostanie zmieniona.

Odprowadzanie zaliczek w trakcie roku podatkowego wg 5% stawki - jakkolwiek pożądane przez część podatników – w myśl wcześniejszych informacji płynących ze strony fiskusa jest niemożliwe. Organy podatkowe do tej pory prezentowały jednolite stanowisko mówiące o tym, iż IP Box jest traktowana jako dodatkowa preferencja podatkowa i tak jak ulga B+R powinna być wykazywana w zeznaniu rocznym. Zgodnie z takim stanowiskiem przedsiębiorcy stosujący tzw. IP Box powinni odprowadzać zaliczki na dotychczasowych zasadach, a ulga powinna być rozliczona dopiero w zeznaniu rocznym (przy składaniu odpowiedniej deklaracji, po zakończeniu roku podatkowego). Podatek nadpłacony w trakcie roku w postaci zaliczek powinien zostać następnie zwrócony przedsiębiorcy stosującemu ulgę IP Box lub zaliczony na poczet jego przyszłych zobowiązań podatkowych.

Takie podejście zostało potwierdzone m.in. w indywidualnych interpretacjach Dyrektora KIS z dnia 24.12.2019 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.552.2019.1.RK oraz z dnia 30.12.2019 r., sygn. 0115-KDWT.4011.2.2019.1.DP. Jest ono również zgodne z obowiązującymi i wiążącymi wytycznymi wskazanymi w objaśnieniach opublikowanych przez Ministerstwo Finansów z dnia 15.07.2019 r. dotyczących tzw. ulgi IP Box, gdzie zostało stwierdzone m.in. że:

  • „(…) Zaliczki na podatek dochodowy podatnik zapłaci na bieżąco w 2020 r. na zasadach ogólnych i dopiero w zeznaniu podatkowym składanym do końca kwietnia 2021 r., obliczając podatek do zapłaty zastosuje 5% stawkę z IP, a 14% różnicę w podatku zapłaconym na bieżąco w postaci zaliczek na podatek potraktuje jak nadpłatę podatku.” (str. 67);

  • oraz

  • „(…) Podatnicy nie mają zatem możliwości skorzystania z tej preferencji w trakcie roku podatkowego, poprzez pomniejszanie zaliczek na podatek dochodowy. Podatnik osiągający dochody z kwalifikowanego IP w ciągu roku podatkowego (na przykład 2019 r.) jest zobowiązany do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od takich dochodów na zasadach ogólnych, tj. według stawki podstawowej 9% lub 19% ustawy o CIT lub zgodnie z ustawą o PIT według stawki 18% i 32% lub 19%. W kolejnym roku podatkowym (na przykład 2020 r.) podczas składania zeznania podatkowego za rok poprzedni, podatnik wskazuje 5% stawkę podatkową wobec dochodu z kwalifikowanych IP, a nadpłacony podatek podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Podatnikowi, który nie ma takich obciążeń, nadpłata jest zwracana chyba, że złoży wniosek o zarachowanie całej lub części należnej mu sumy na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku ulgi B+R.” (str. 80).

Przypominamy, iż zastosowanie się do wiążących objaśnień podatkowych wydanych przez Ministerstwo Finansów powoduje objęcia podatnika ochroną przewidzianą w Ordynacji podatkowej.

Mając na uwadze powyższe, opisaną powyżej pojedynczą interpretację, traktującą o możliwości odprowadzania zaliczek w ciągu roku podatkowego wg. 5-cio % stawki, należy w tym momencie raczej uznać za przeoczenie urzędników KIS, które zostanie w najbliższej przyszłości skorygowane. Dlatego też rekomendujemy dużo bezpieczniejsze podejście, zgodnie z którym tzw. ulga IP Box jest traktowana jako preferencja podatkowa i być wykazywana w zeznaniu rocznym (po zakończeniu roku podatkowego). Przedsiębiorcy stosujący IP Box powinni odprowadzać zaliczki na dotychczasowych zasadach (czyli według skali lub 19 % PIT), a ulga powinna być rozliczona dopiero w zeznaniu rocznym. Podatek nadpłacony w postaci zaliczek zostanie następnie zwrócony przedsiębiorcom lub zaliczony na poczet ich przyszłych zobowiązań podatkowych.


Autor Piotr Sekulski – doradca podatkowy, KsiegowoscIT.pl / Outsourced.pl

Kontakt: ipbox@ksiegowoscit.pl

© 2020 - ksiegowoscit.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: BartoshDesign