RODO

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator Administratorem danych jest ksiegowoscIT.pl sp. z o.o. z siedzibą w Czarna Wieś 4a
Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować:

    ektronicznie: biuro@ksiegowoscit.pl

    telefonicznie: +48 515 069 002

    listownie: Czarna Wieś 4a, 19-206 Rajgród


Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Piotra Konopka, z którym można skontaktować się we wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych oraz sposobu realizacji przysługujących osobom fizycznym praw za pomocą email: iod@ksiegowoscit.pl

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Komunikacja drogą e-mailową oraz tradycyjną art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu korespondencji
Kontakt telefoniczny art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością
Rekrutacja art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze w związku z przepisami Kodeksu pracy

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych
Świadczenie usług art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający w szczególności na realizacji umowy, marketingu usług własnych
Gromadzenie danych w kontaktach biznesowych art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze w związku z przepisami ustawy o rachunkowości
Komunikacja z osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy po stronie partnera biznesowego art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na komunikacji z partnerami biznesowymi
Odbiorcy danych
  • podmioty zapewniające świadczenie określonych usług, w tym m.in. dostawcom usług teleinformatycznych, operatorom pocztowym, firmom kurierskim
  • dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń w szczególności kancelariom prawnym
  • organy uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
Prawa osoby, której dane dotyczą Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych

Prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług lub przetwarzane na podstawie Państwa zgody przysługuje Państwu, także prawo do przenoszenia danych osobowych

Przysługuje Państwu, również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Okres przechowywania danych Państwa dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, dla którego zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych do świadczenia usług zaufania o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany prawem tj. 20 lat

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia Państwa roszczeń dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dane będą przechowywane do czasu jej wycofania
© 2020 - ksiegowoscit.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: BartoshDesign